256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

ดาวน์โหลด2

pdf
บันทึกรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง.pdf
บันทึกรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
pdf
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ.pdf
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
pdf
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf
แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
pdf
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ.pdf
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
pdf
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล.pdf
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
pdf
รายงานประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2565.pdf
รายงานประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1/2565
pdf
ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นพัฒนาปรับปรุงตนเอง.pdf
ประกาศแนวปฏิบัติในการจัดทำคำมั่นเพื่อพัฒนาปรับปรุงตนเองในกรณีข้าราชการมีผลการปฏิบัติราชการในระดับต้องปรับปรุง (ต่ำกว่าร้อยละ 60)
pdf
รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น.pdf
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ ตุลาคม 2564
pdf
รายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันปัญหาการล่วงละเมิด.pdf
รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม.pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม รอบ 12 เดือน
pdf
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564
pdf
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ.pdf
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2/2563
pdf
บันทึกแจ้งเวียนกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.pdf
บันทึกแจ้งเวียนกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย
pdf
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ.pdf
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
pdf
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ.pdf
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
pdf
ข้อบังคับ สป.สธ.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัด.pdf
ข้อบังคับ สป.สธ.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัด
pdf
ข้อบังคับ สป.สธ.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัด.pdf
ข้อบังคับ สป.สธ.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัด
pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
pdf
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง.pdf
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
1
^