256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย ล่าสุด
E-0481 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือด67.pdf ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 14,000 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (226.96 KB) งานพัสดุ เม.ย. 2567
E-0473 แผนจัดซื้อยา 3.pdf ขอประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา และกรอบบัญชียา ประจำปีงบประมาณ 2567 (3) (1.34 MB) งานพัสดุสำนักงาน มี.ค. 2567
E-0472 แผนจัดซื้อยา 2.pdf ขอประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา และกรอบบัญชียา ประจำปีงบประมาณ 2567 (2) (1.31 MB) งานพัสดุสำนักงาน มี.ค. 2567
E-0471 แผนจัดซื้อยา 1.pdf ขอประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อยา และกรอบบัญชียา ประจำปีงบประมาณ 2567 (1) (1.9 MB) งานพัสดุสำนักงาน มี.ค. 2567
E-0470 งบลงทุน ไตรมาส 2.pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 2 (งบลงทุน-งบค่าเสื่อม) (54.86 KB) งานพัสดุสำนักงาน มี.ค. 2567
E-0469 งบดำเนินการ ไตรมาส 2.pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 2 (งบดำเนินการ) (60.66 KB) งานพัสดุสำนักงาน มี.ค. 2567
E-0468 งบลงทุน ไตรมาส 1.pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 1 (งบลงทุน-งบค่าเสื่อม) (54.22 KB) งานพัสดุสำนักงาน มี.ค. 2567
E-0467 งบดำเนินการ ไตรมาส 1.pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 1 (งบดำเนินการ) (60.77 KB) งานพัสดุสำนักงาน มี.ค. 2567
E-0466 แบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2567.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมีนาคม 2567 (301.09 KB) งานพัสดุสำนักงาน มี.ค. 2567
E-0465 แบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2567.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เดือนกุมภาพันธ์ 2567 (1020 KB) งานพัสดุสำนักงาน มี.ค. 2567
E-0464 แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 67.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมกราคม 2567 (1.83 MB) งานพัสดุสำนักงาน มี.ค. 2567
E-0458 แบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์67 งานพัสดุทั่วไป.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 (880.91 KB) งานพัสดุ มี.ค. 2567
E-0456 รายงาน แบบ สขร 1เดือนกุมภาพันธ์ 67(เทคนิคการแพทย์).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 (603.75 KB) งานพัสดุ มี.ค. 2567
E-0455 รายงาน แบบ สขร 1 เดือนมกราคม 2567 (เทคนิคการแพทย์).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) ในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 (602.89 KB) งานพัสดุ มี.ค. 2567
E-0454 รายงาน แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 66 (เทคนิคการแพทย์).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1) ในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 (604.54 KB) งานพัสดุ มี.ค. 2567
E-0453 รายงาน แบบ สขร.1เดือนพฤศจิกายน 66 (เทคนิคการแพทย์).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. 1) ในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (623.64 KB) งานพัสดุ มี.ค. 2567
E-0452 รายงาน แบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 66 (เทคนิคการแพทย์).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือน ตุลาคม 2566 (402.16 KB) งานพัสดุ มี.ค. 2567
E-0451 รายงาน แบบ ส.ข.ร.1 เดือนมกราคม 2567 (ยา).pdf รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 (เวชภัณฑ์ยา) เดือนมกราคม 2567 (524.29 KB) งานพัสดุสำนักงาน มี.ค. 2567
E-0450 แบบ สขร.1 มกราคม 67 งานพัสดุทั่วไป.pdf แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2567 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 (1.08 MB) งานพัสดุ ก.พ. 2567
E-0447 แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2567.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2566 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2566 (879.48 KB) งานพัสดุ ก.พ. 2567
E-0446 ประกาศเผยแพร่แผน ปี 2567.pdf ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567 เรื่องจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 14,000 ครั้ง (587.23 KB) งานพัสดุ ก.พ. 2567
E-0444 ประกวดราคาประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์.pdf จังหวัดมหาสารคาม โดยโรงพยาบาลโกสุมพิสัย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (906.79 KB) งานพัสดุ ก.พ. 2567
E-0443 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาฯ.pdf ด้วยโรงพยาบาลโกสุมพิสัย มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1.63 MB) งานพัสดุ ก.พ. 2567
E-0442 รายงาน สขร.1 เดือน ธ.ค.66 (ยา).pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนธันวาคม 2566 (ยา) (500.06 KB) งานพัสดุสำนักงาน ม.ค. 2567
E-0441 รายงาน สขร.1 เดือน พ.ย.66 (ยา).pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2566 (ยา) (441.24 KB) งานพัสดุสำนักงาน ม.ค. 2567
E-0440 รายงาน สขร.1เดือน ต.ค.66.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 2566 (ยา) (789.32 KB) งานพัสดุสำนักงาน ม.ค. 2567
E-0439 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ.pdf แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ (กรณีการยืมพัสดุ) (591.52 KB) งานพัสดุสำนักงาน ม.ค. 2567
E-0436 แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2566.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 (817.65 KB) งานพัสดุ ม.ค. 2567
E-0435 แบบ สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2566.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566 (817.2 KB) งานพัสดุ ม.ค. 2567
E-0434 แนวทางตรวจสอบบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 60.pdf แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซือจัดจ้าง พ.ศ.2560 ของโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ 2567 (162.07 KB) งานพัสดุสำนักงาน ธ.ค. 2566
E-0433 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศฯ.pdf ขอเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ปิด-ปลดประกาศและพยานรับรอง (76.12 KB) งานพัสดุสำนักงาน ธ.ค. 2566
E-0432 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 67.pdf ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (งานพัสดุทั่วไป) (656.72 KB) งานพัสดุสำนักงาน ธ.ค. 2566
E-0431 รายงาน สขร.1 เดือนพศจิกายน 66.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2566 (วัสดุทันตกรรม) (384.77 KB) งานพัสดุสำนักงาน ธ.ค. 2566
E-0430 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 66.pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 (693.35 KB) งานพัสดุสำนักงาน ธ.ค. 2566
E-0429 ขอเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบ 67.pdf ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2567 (856.91 KB) งานพัสดุสำนักงาน ธ.ค. 2566
E-0428 ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด.pdf ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ลงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566 (569.29 KB) Web Master ธ.ค. 2566
E-0425 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2567.pdf ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1.17 MB) งานพัสดุ ธ.ค. 2566
E-0423 ขอประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2567.pdf ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (1.31 MB) งานพัสดุสำนักงาน พ.ย. 2566
E-0422 ขอประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2567.pdf ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (1.8 MB) งานพัสดุสำนักงาน พ.ย. 2566
E-0416 สขร.เวชภัณฑ์ยา กันยายน66 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 (164.94 KB) Web Master ก.ย. 2566
E-0412 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566 (220.26 KB) งานพัสดุสำนักงาน ก.ย. 2566
E-0411 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2566 (209.89 KB) งานพัสดุสำนักงาน ก.ย. 2566
E-0410 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2 ปีงบประมาณ 2566 (201.19 KB) งานพัสดุสำนักงาน ก.ย. 2566
E-0407 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สคร.1 กันยายน 2566.pdf รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สคร.1 กันยายน 2566 (237.17 KB) งานพัสดุสำนักงาน ก.ย. 2566
E-0406 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สคร.1 สิงหาคม 2566.pdf รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สคร.1 สิงหาคม 2566 (658.36 KB) งานพัสดุสำนักงาน ก.ย. 2566
E-0405 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สคร.1 กรกฎาคม 2566.pdf รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สคร.1 กรกฎาคม 2566 (660.14 KB) งานพัสดุสำนักงาน ก.ย. 2566
E-0404 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สคร.1 มิถุนายน 2566.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ในรอบเดือนมิถุนายน 2566 (578.35 KB) งานพัสดุสำนักงาน ก.ย. 2566
E-0403 แบบ สขร.1 เดิอนสิงหาคม 2566.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 (984.16 KB) งานพัสดุ ก.ย. 2566
E-0401 แบบ สขร.1 เดือนกรกฎาคม 2566(บริหารทั่วไป).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566 (745.57 KB) งานพัสดุ ก.ย. 2566
E-0400 แบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2566 (การจัดการ).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 (949.54 KB) งานพัสดุ ก.ย. 2566
^