256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย ล่าสุด
E-0423 ขอประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2567.pdf ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567 (1.31 MB) งานพัสดุสำนักงาน พ.ย. 2566
E-0422 ขอประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 2567.pdf ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 (1.8 MB) งานพัสดุสำนักงาน พ.ย. 2566
E-0416 สขร.เวชภัณฑ์ยา กันยายน66 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 (164.94 KB) Web Master ก.ย. 2566
E-0412 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2566 (220.26 KB) งานพัสดุสำนักงาน ก.ย. 2566
E-0411 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2566 (209.89 KB) งานพัสดุสำนักงาน ก.ย. 2566
E-0410 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2 ปีงบประมาณ 2566 (201.19 KB) งานพัสดุสำนักงาน ก.ย. 2566
E-0407 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สคร.1 กันยายน 2566.pdf รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สคร.1 กันยายน 2566 (237.17 KB) งานพัสดุสำนักงาน ก.ย. 2566
E-0406 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สคร.1 สิงหาคม 2566.pdf รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สคร.1 สิงหาคม 2566 (658.36 KB) งานพัสดุสำนักงาน ก.ย. 2566
E-0405 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สคร.1 กรกฎาคม 2566.pdf รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สคร.1 กรกฎาคม 2566 (660.14 KB) งานพัสดุสำนักงาน ก.ย. 2566
E-0404 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สคร.1 มิถุนายน 2566.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ในรอบเดือนมิถุนายน 2566 (578.35 KB) งานพัสดุสำนักงาน ก.ย. 2566
E-0403 แบบ สขร.1 เดิอนสิงหาคม 2566.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 (984.16 KB) งานพัสดุ ก.ย. 2566
E-0401 แบบ สขร.1 เดือนกรกฎาคม 2566(บริหารทั่วไป).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566 (745.57 KB) งานพัสดุ ก.ย. 2566
E-0400 แบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2566 (การจัดการ).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 (949.54 KB) งานพัสดุ ก.ย. 2566
E-0399 แบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 2566.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 งานพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 (949.54 KB) งานพัสดุ ก.ย. 2566
E-0398 สขร.เวชภัณฑ์ยา สิงหาคม 66 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 (196.84 KB) Web Master ก.ย. 2566
E-0397 สขร.เวชภัณฑ์ยา กรกฎาคม 66 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2565 (222.9 KB) Web Master ก.ย. 2566
E-0393 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติฯ.pdf ตามประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ (Complete blood Count) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมดแลบ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว (235.87 KB) งานพัสดุ ส.ค. 2566
E-0392 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติฯ.pdf ตามประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เมดแลบ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว (244.98 KB) งานพัสดุ ส.ค. 2566
E-0391 ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติภูมิคุ้มกัน(2).pdf ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ภายในวงเงิน ๒,๒๑๓,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1.3 MB) งานพัสดุ ก.ค. 2566
E-0389 ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติฯ.pdf ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่ผ่านการพิจารณาทางด้านคุณสมบัติ ข้อ ๑๒ (๑) และ (๔) ตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (329.64 KB) งานพัสดุ ก.ค. 2566
E-0388 สขร.เวชภัณฑ์ยา มิถุนายน 66 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 (220.27 KB) Web Master ก.ค. 2566
E-0385 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1.pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565 งบดำเนินการ (572.26 KB) งานพัสดุสำนักงาน มิ.ย. 2566
E-0384 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ไตรมาส 1.pdf รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 1 เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565 งบลงทุน-งบค่าเสื่อม (523.06 KB) งานพัสดุสำนักงาน มิ.ย. 2566
E-0381 ประกาศประกวดราคาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก.pdf ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,213,500.00 บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) (1.54 MB) งานพัสดุ มิ.ย. 2566
E-0380 ประกาศราคากลางเช่าเครื่อง (CBC).pdf ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ (Complete blood Count) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน 888,000.00 บาท (แปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) (1.49 MB) งานพัสดุ มิ.ย. 2566
E-0379 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สคร.1 พฤษภาคม 2566.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนพฤษภาคม 2566 (643.42 KB) งานพัสดุสำนักงาน มิ.ย. 2566
E-0378 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สคร.1 เมษายน 2566.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนเมษายน 2566 (720.35 KB) งานพัสดุสำนักงาน มิ.ย. 2566
E-0377 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สคร.1 มีนาคม 2566.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมีนาคม 2566 (703.81 KB) งานพัสดุสำนักงาน มิ.ย. 2566
E-0376 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สคร.1 กุมภาพันธ์ 2566.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.) ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (761.38 KB) งานพัสดุสำนักงาน มิ.ย. 2566
E-0375 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สคร.1 มกราคม 2566.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมกราคม 2566 (685.51 KB) งานพัสดุสำนักงาน มิ.ย. 2566
E-0374 แบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2566.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 (703.59 KB) งานพัสดุ มิ.ย. 2566
E-0373 แบบ สขร.1 เดือนเมษายน 2566.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2566 (808.29 KB) งานพัสดุ มิ.ย. 2566
E-0372 แบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2566.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566 (634.42 KB) งานพัสดุ มิ.ย. 2566
E-0365 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานฯ.pdf ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาซื้่อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์) จำนวน 1 รายการ (1.61 MB) งานพัสดุ มิ.ย. 2566
E-0363 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์.pdf ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1.55 MB) งานพัสดุ พ.ค. 2566
E-0362 ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ.pdf ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (919.67 KB) งานพัสดุ พ.ค. 2566
E-0360 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566.pdf ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 24,000 ครั้ง) (631.23 KB) งานพัสดุ พ.ค. 2566
E-0359 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.พ.66.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 (276.84 KB) งานพัสดุ เม.ย. 2566
E-0358 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกรา.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566 (320.14 KB) งานพัสดุ เม.ย. 2566
E-0357 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันว.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565 (270.93 KB) งานพัสดุ เม.ย. 2566
E-0356 ขออนุญาตประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (1.21 MB) งานพัสดุสำนักงาน มี.ค. 2566
E-0355 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 65.pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (593.95 KB) งานพัสดุสำนักงาน มี.ค. 2566
E-0345 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2566.pdf ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เรื่องเช่าระบบบริหารจัดการเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ (PACS) พร้อมเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลชนิดไร้สาย (DR) และเครื่องอ่านแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR) จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (204.16 KB) งานพัสดุ มี.ค. 2566
E-0344 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือด ปี 2566.pdf ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 24,000 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2566 (303.62 KB) งานพัสดุ มี.ค. 2566
E-0343 ร่างเอกสารประกวดราคาฟอกเลือด ปี 66.pdf ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 24,000 ครั้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 (1.57 MB) งานพัสดุ ก.พ. 2566
E-0342 แผนการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ปีงบ 2566.pdf แผนการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (488.96 KB) Web Master ก.พ. 2566
E-0341 แผนการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ปีงบประมาณ 2566.pdf แผนการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ปีงปบระมาณ 2566 (608.16 KB) Web Master ก.พ. 2566
E-0339 ตารางราคากลางเครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน.pdf ตารางราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องดมยาสสบชนิดมาตรฐาน) จำนวน ๑ เครื่อง (1.23 MB) งานพัสดุ ก.พ. 2566
E-0338 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ.pdf แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ (กรณีการยืมใช้พัสดุ) ของโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (1.66 MB) Web Master ก.พ. 2566
E-0336 เผยแพร่แผนงบค่าเสื่อมปี 66.pdf ประกาศเผยแพร่แผนงบค่าเสื่อมปี 66 (1.6 MB) งานพัสดุ ก.พ. 2566
^