256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย ล่าสุด
E-0313 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดฯ ปี 2565.pdf ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 19,000 ครั้ง ประจำปีงบปะมาณ 2565 (1.64 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ย. 2565
E-0309 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปีงบ 65 ไตรมาสที่ 3.pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบดำเนินการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565-มิถุนายน 2565 (246.36 KB) Admin@kosum.net ก.ย. 2565
E-0310 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปีงบ 65 ไตรมาสที่ 4.pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบดำเนินการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2565-กันยายน 2565 (241.46 KB) Admin@kosum.net ก.ย. 2565
E-0308 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปีงบ 65 ไตรมาสที่ 2.pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบดำเนินการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565-มีนาคม 2565 (235.38 KB) Admin@kosum.net ก.ย. 2565
E-0307 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปีงบ 65 ไตรมาสที่ 1.pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบดำเนินการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564-ธันวาคม 2565 (229.61 KB) Admin@kosum.net ก.ย. 2565
E-0306 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปีงบ 65 ไตรมาสที่ 4.pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบลงทุน-งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2565-กันยายน 2565 (295.54 KB) Admin@kosum.net ก.ย. 2565
E-0305 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปีงบ 65 ไตรมาสที่ 3.pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบลงทุน-งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565-มิถุนายน 2565 (307.19 KB) Admin@kosum.net ก.ย. 2565
E-0304 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปีงบ 65 ไตรมาสที่ 2.pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบลงทุน-งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565-มีนาคม 2565 (354.09 KB) Admin@kosum.net ก.ย. 2565
E-0303 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปีงบ 65 ไตรมาสที่ 1.pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบลงทุน-งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564-ธันวาคม 2565 (215.66 KB) Admin@kosum.net ก.ย. 2565
E-0302 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)กันยายน 65.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนกันยายน 2565 (688.8 KB) Admin@kosum.net ก.ย. 2565
E-0301 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)สิงหาคม 65.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนสิงหาคม 2565 (1.92 MB) Admin@kosum.net ก.ย. 2565
E-0300 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)กรกฎาคม 65.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 (1.35 MB) Admin@kosum.net ก.ย. 2565
E-0299 แบบ สขร 1 เดือนสิงหาคม 2565.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 (105.36 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ย. 2565
E-0298 แบบ สขร 1 เดิอนกรกฎาคม 65.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2565 (92.79 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ย. 2565
E-0297 แบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 65.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 (107.34 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ย. 2565
E-0296 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดจ้าง ปี 2565.pdf ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (219.42 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ย. 2565
E-0294 สขร.เวชภัณฑ์ยา กรกฎาคม 65 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2565 (170.99 KB) Admin@kosum.net ส.ค. 2565
E-0293 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือด.pdf ประกาศเผยแพร่จัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 19,000 ครั้ง (192.21 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ค. 2565
E-0292 สขร.เวชภัณฑ์ยา มิถุนายน 65 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 (191.98 KB) Admin@kosum.net ก.ค. 2565
E-0291 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)มิถุนายน65.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 (687.91 KB) Admin@kosum.net มิ.ย. 2565
E-0290 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) พฤษภาคม 2565.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 (997.61 KB) Admin@kosum.net มิ.ย. 2565
E-0289 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เมษายน 2565.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนเมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 (820.41 KB) Admin@kosum.net มิ.ย. 2565
E-0288 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) มีนาคม 2565.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 (996.38 KB) Admin@kosum.net มิ.ย. 2565
E-0287 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)กุมภาพันธ์ 65.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 (1.9 MB) Admin@kosum.net มิ.ย. 2565
E-0286 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) มกราคม 2565.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 (986.14 KB) Admin@kosum.net มิ.ย. 2565
E-0285 รายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (956.62 KB) Admin@kosum.net มิ.ย. 2565
E-0284 รายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 (542.4 KB) Admin@kosum.net มิ.ย. 2565
E-0282 แบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2565.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 (93.3 KB) patsadukosumpisai@gmail.com มิ.ย. 2565
E-0281 แบบ สขร.1 เดือนเมษายน 65.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 (95.75 KB) patsadukosumpisai@gmail.com มิ.ย. 2565
E-0279 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565.pdf ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ) (212.11 KB) patsadukosumpisai@gmail.com มิ.ย. 2565
E-0278 สขร.เวชภัณฑ์ยา เมษายน 65 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565 (171.6 KB) Admin@kosum.net พ.ค. 2565
E-0276 ตารางแสดงวงเงินซื้อครุภัณฑ์การแพทย์.pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1 เครื่อง ) (468.61 KB) patsadukosumpisai@gmail.com พ.ค. 2565
E-0275 ตารางราคากลาง.ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ.pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ (658.63 KB) patsadukosumpisai@gmail.com พ.ค. 2565
E-0274 ตารางราคากางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ.pdf ตารางราคากลางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื่้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด) จำนวน 1 รายการ (658.63 KB) patsadukosumpisai@gmail.com พ.ค. 2565
E-0273 แบบ สขร 1. เดือนมีนาคม 65 (งานพัสดุทั่วไป).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 (138.13 KB) patsadukosumpisai@gmail.com เม.ย. 2565
E-0272 สขร. เวชภัณฑ์ยา มีนาคม 65 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 (182.51 KB) Admin@kosum.net เม.ย. 2565
E-0270 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (สขร.) (893.35 KB) jirarat_ya@gmail.com มี.ค. 2565
E-0269 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2565.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2565 (สขร.) (909.89 KB) jirarat_ya@gmail.com มี.ค. 2565
E-0268 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 64.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 64 (สขร.) (1.63 MB) jirarat_ya@gmail.com มี.ค. 2565
E-0267 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (552.61 KB) jirarat_ya@gmail.com มี.ค. 2565
E-0264 แบบ สขร 1 เดือนกุมภาพันธ์ 65 (งานพัสดุทั่วไป).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 (96.77 KB) patsadukosumpisai@gmail.com มี.ค. 2565
E-0258 สขร. เวชภัณฑ์ยา มกราคม 65 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565 (174.11 KB) Admin@kosum.net ก.พ. 2565
E-0253 สขร. เวชภัณฑ์ยา ธันวาคม 64 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 (137.9 KB) Admin@kosum.net ก.พ. 2565
E-0252 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด.pdf ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2564 (งานพัสดุ) จำนวน 43 รายการ (1.38 MB) Admin@kosum.net ก.พ. 2565
E-0251 แบบ สขร.1(มค.65).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 ณ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (114.97 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.พ. 2565
E-0256 แบบ สขร.1 (มค.65).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565 (50.08 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.พ. 2565
E-0250 สขร. เวชภัณฑ์ยา พฤศจิกายน 64 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 31 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (169.43 KB) Admin@kosum.net ม.ค. 2565
E-0248 สขร.เวชภัณฑ์ยา ตุลาคม 64 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 (137.12 KB) Admin@kosum.net ม.ค. 2565
E-0247 แบบ สขร.1 ธ.ค. 64.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 (80.81 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ม.ค. 2565
E-0244 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565.pdf ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เช่าเครื่องอัตโนม้ติพร้อมน้ำยา จำนวน ๓ รายการ (364.68 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ม.ค. 2565
^