256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

download3

pdf
การดำเนินงานกลุ่ม STRONG เบิ่งแยง ปีงบ 64.pdf
การดำเนินงานกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่ม "STRONG เบิ่งแยง" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรร.pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf
ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 64.pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 64.pdf
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบปาระมาณ พ.ศ. 2564
pdf
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ.pdf
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf
รายงานการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน.pdf
รายงานการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนภายใน 15 วัน
pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนรอบ 6 เดือน.pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf
รายงานการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf
รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานสรุปการประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กร HAPPY MOPH.pdf
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กร HAPPY MOPH
pdf
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ Happy MOPH.pdf
รายงานผลการดำเนินโครงการ Happy MOPH
pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส1.pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1
pdf
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร.pdf
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากรและร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ปีงบประมาณ 2564
pdf
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร.pdf
รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร ประจำปี 2564
pdf
มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ.pdf
ประกาศโรงพยาบาลโกสุมพิสัย เรื่องมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ลงวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564
pdf
บันทึกขออนุมัติจัดทำกิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร.pdf
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำกิจกรรมผู้บริหารพบปะบุคลากร
jpg
รพ.โกสุมพิสัยร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต.jpg
รพ.โกสุมพิสัยร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf
บันทึกขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาองค์กร HAPPY MOPH.pdf
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาองค์กร HAPPY MOPH ลงวันที่ 11 มกราคม 2564
pdf
แผนประมาณการรายได้ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564.pdf
แผนประมาณการรายได้ควบคุมค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564
pdf
รายงานการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องก.pdf
รายงานการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบ 6เดือน.pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบ 6เดือน
^