256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

E-Document2

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย ล่าสุด
E-0420 ราคากลางจ้างเหมาเทพื้นคอนกรีตหน้าคลังยา.pdf ตารางราคากลางจ้างเหมาเทพื้นคอนกรีตหน้าอาคารคลังเวชภัณฑ์ยาและอาคารเก็บครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (100.98 KB) งานพัสดุ พ.ย. 2566
E-0419 ตารางราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงเรือนพักญาติ.pdf ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงเรือนพักญาติ(อาคารทันตกรรมเดิม) จำนวน 1 งาน (101.73 KB) งานพัสดุ พ.ย. 2566
E-0418 ตารางราคากลาง.pdf ตารางราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคาตึกอุบัติและฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน (416.72 KB) งานพัสดุ พ.ย. 2566
E-0417 ตารางราคากลาง.pdf ราคากลางจ้างเหมาเทพื้นคอนกรีต (414.13 KB) งานพัสดุ พ.ย. 2566
E-0402 แบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม 2566.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 (984.16 KB) งานพัสดุ ก.ย. 2566
E-0396 ตารางราคากลางติดตั้งโซลาร์เซลล์ จำนวน 1 งาน.pdf ราคากลางจ้างติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ จำนวน 1 งาน (97.62 KB) งานพัสดุ ก.ย. 2566
E-0395 ราคากลางจ้างเหมาทำเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน จำนวน 1 งาน.pdf ราคากลางจ้างเหมาทำเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน อาคารผู้ป่วยนอก อาคาร คสล.3 ชั้นจำนวน 1 งาน (1.63 MB) งานพัสดุ ส.ค. 2566
E-0394 ราคากลางจ้างติดตั้งประตูอลูมิเนียมอาคารผู้ป่วยนอก.pdf ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งประตูอลูมิเนียมและระบบไฟฟ้าด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ งาน (1.74 MB) งานพัสดุ ส.ค. 2566
E-0390 ประกาศราคากลางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก(ครั้งที่2).pdf ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้อนุมัติการเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก (ครั้งที่ ๒) โดยจัดสรรเงินนอกงบประมาณ จากรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน 2,213,500.00 บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (419.28 KB) งานพัสดุ ก.ค. 2566
E-0383 ประกาศราคากลางเช่าภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก.pdf ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้อนุมัติการเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก โดยจัดสรรเงินนอกงบประมาณ จากรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน 2,213,500.00 บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (442.08 KB) งานพัสดุ มิ.ย. 2566
E-0382 ประกาศราคากลางเช่าเครื่อง (CBC).pdf ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้อนุมัติการเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ (Complete blood Count) โดยจัดสรรเงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน 888,000.00 บาท (แปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (433.81 KB) งานพัสดุ มิ.ย. 2566
E-0364 ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ.pdf ราคากลางการซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์) จำนวน 1 รายการ ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 70 ระดับหน่วยบริการ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2566 (651.14 KB) งานพัสดุ มิ.ย. 2566
E-0361 ประกาศราคากลางจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม.pdf ประกาศราคากลางจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (413.97 KB) งานพัสดุ พ.ค. 2566
E-0346 ราคากลางเช่าระบPACS พร้อมเครื่อง DR+CR ปี 2566.pdf ประกาศตารางราคากลางของการเช่าระบบบริหารจัดการเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ (PACS) พร้อมเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลชนิดไร้สาย (DR) และเครื่องอ่านแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR) จำนวน ๑๒ เดือน (1.99 MB) งานพัสดุ มี.ค. 2566
E-0340 ตารางราคากลางเครื่องดมยาสลบ.pdf ตารางราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566 (1.23 MB) งานพัสดุ ก.พ. 2566
E-0334 ตารางราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือด ปี 2566.pdf ตารางราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 24,000 ครั้ง ในวงเงิน 34,800,000 บาท (1.45 MB) งานพัสดุ ก.พ. 2566
E-0295 ตารางราคากลางจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม.pdf ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 19,000 ครั้ง (1.3 MB) งานพัสดุ ก.ย. 2565
E-0283 รายงานการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 (542.4 KB) Web Master มิ.ย. 2565
E-0280 ตารางราคากลางเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาด 500mA.pdf ประกาศตารางราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาด 500 mAแบบแขวนเพดาน) จำนวน 1 รายการ (933.03 KB) งานพัสดุ มิ.ย. 2565
E-0277 ตารางราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์.pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ(ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1เครื่อง) (658.63 KB) งานพัสดุ พ.ค. 2565
^