A-AA+th

256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

E-Document2

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย ล่าสุด
E-0364 ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ.pdf ราคากลางการซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์) จำนวน 1 รายการ ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 70 ระดับหน่วยบริการ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2566 (651.14 KB) งานพัสดุ มิ.ย. 2566
E-0361 ประกาศราคากลางจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม.pdf ประกาศราคากลางจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (413.97 KB) งานพัสดุ พ.ค. 2566
E-0346 ราคากลางเช่าระบPACS พร้อมเครื่อง DR+CR ปี 2566.pdf ประกาศตารางราคากลางของการเช่าระบบบริหารจัดการเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ (PACS) พร้อมเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลชนิดไร้สาย (DR) และเครื่องอ่านแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR) จำนวน ๑๒ เดือน (1.99 MB) งานพัสดุ มี.ค. 2566
E-0340 ตารางราคากลางเครื่องดมยาสลบ.pdf ตารางราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566 (1.23 MB) งานพัสดุ ก.พ. 2566
E-0334 ตารางราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือด ปี 2566.pdf ตารางราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 24,000 ครั้ง ในวงเงิน 34,800,000 บาท (1.45 MB) งานพัสดุ ก.พ. 2566
E-0295 ตารางราคากลางจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม.pdf ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 19,000 ครั้ง (1.3 MB) งานพัสดุ ก.ย. 2565
E-0283 รายงานการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 (542.4 KB) Web Master มิ.ย. 2565
E-0280 ตารางราคากลางเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาด 500mA.pdf ประกาศตารางราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาด 500 mAแบบแขวนเพดาน) จำนวน 1 รายการ (933.03 KB) งานพัสดุ มิ.ย. 2565
E-0277 ตารางราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์.pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ(ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1เครื่อง) (658.63 KB) งานพัสดุ พ.ค. 2565
E-0271 ตารางราคากลางเช่าเครื่องฯพร้อมน้ำยาทางเคมีคลินิก.pdf ราคากลางเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน ๑ ชุด ประจำปี 2565 (877.58 KB) งานพัสดุ เม.ย. 2565
E-0261 ตารางราคากลางเช่าเครื่องฯร้อมน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือด.pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รัยจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จายการจัดซืั้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ (697.24 KB) งานพัสดุ มี.ค. 2565
E-0259 ตารางราคากลางซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 1 รายการ.pdf ตารางราคากลางซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (546.23 KB) งานพัสดุ ก.พ. 2565
E-0249 ราคากลางเช่าเครื่องฯพร้อมน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันวิทยา.pdf ตารางราคากลางเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ 2655 (639.57 KB) งานพัสดุ ม.ค. 2565
E-0246 ตารางราคากลางเช่าเครื่อง PACS ปี 2565.pdf ตารางแสดงวงเินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้ือจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์ พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ แบบดิิจิตอล (PACS) จำนวน 12 เดือน (1.81 MB) งานพัสดุ ม.ค. 2565
E-0227 ตารางราคากลางเช่า PACS ปี 2565.pdf ตารางแสงวเงินงบประมาณเช่าชุดแปลงสัญญาญภาพรังสีการแพทย์ พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ แบบดิจิตอล (PACS) จำนวน ๑๒ เดือน (506.98 KB) งานพัสดุ ธ.ค. 2564
E-0213 คำสั่งแต่งตั้ง จนท.ปิด-ปลดประกาศ ปี 2563.pdf คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ และพยานรับรองประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (979.73 KB) งานธุรการ ก.ย. 2564
E-0212 บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ.pdf บันทึกข้อความขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปี พ.ศ. 2564 (973.08 KB) งานธุรการ ก.ย. 2564
E-0215 แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564.pdf แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (733.66 KB) งานธุรการ ก.ย. 2564
E-0245 แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ประจำปี 2564.pdf แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ประจำปี 2564 (767.28 KB) งานธุรการ ก.ย. 2564
E-0211 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปี 2564.pdf แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1.37 MB) Web Master ก.ย. 2564
^