256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

E-Document2

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย ล่าสุด
E-0475 ราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม.pdf ราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 14,000 ครั้ง งบประมาณ 20,300,000 บาท ประจำปี งบประมาณ 2567 (390.42 KB) งานพัสดุ มี.ค. 2567
E-0449 แบบ สขร.1 เดือนมกราคม 2567 งานพัสดุทั่วไป.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2567 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567 (1.08 MB) งานพัสดุ ก.พ. 2567
E-0448 ตารางราคากลางปรับปรุงบ้านพักนักศึกษา.pdf ตารางราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักนักศึกษาฝึกประสบการณ์ จำนวน 1 งาน (113.21 KB) งานพัสดุ ก.พ. 2567
E-0445 ประกาศราคากลางซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์.pdf จังหวัดมหาสารคาม โดยโรงพยาบาลโกสุมพิสัย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๗๔,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) (445.59 KB) งานพัสดุ ก.พ. 2567
E-0438 ราคากลางเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาฯ.pdf จังหวัดมหาสารคาม โดยโรงพยาบาลโกสุมพิสัยมีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๑๖,๔๘๒.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบสองบาทถ้วน) (66.5 KB) งานพัสดุ ม.ค. 2567
E-0437 ตารางราคากลางจ้างปรัยปรุงอาคารผู้ป่วยนอก(หลังเดิม).pdf ตารางราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอกหลังเดิม จำนวน 1 งาน (100.37 KB) งานพัสดุ ม.ค. 2567
E-0426 จ้างติดตั้งโซล่าเซลล์.pdf จ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 งาน (101.43 KB) งานพัสดุ ธ.ค. 2566
E-0424 ตารางราคากลางจ้างตรวจ CT.pdf ตารางราคากลางจ้างตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ปี 2567 (403.86 KB) งานพัสดุ พ.ย. 2566
E-0420 ราคากลางจ้างเหมาเทพื้นคอนกรีตหน้าคลังยา.pdf ตารางราคากลางจ้างเหมาเทพื้นคอนกรีตหน้าอาคารคลังเวชภัณฑ์ยาและอาคารเก็บครุภัณฑ์ จำนวน 1 งาน (100.98 KB) งานพัสดุ พ.ย. 2566
E-0419 ตารางราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงเรือนพักญาติ.pdf ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงเรือนพักญาติ(อาคารทันตกรรมเดิม) จำนวน 1 งาน (101.73 KB) งานพัสดุ พ.ย. 2566
E-0418 ตารางราคากลาง.pdf ตารางราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมและปรับปรุงหลังคาตึกอุบัติและฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน (416.72 KB) งานพัสดุ พ.ย. 2566
E-0417 ตารางราคากลาง.pdf ราคากลางจ้างเหมาเทพื้นคอนกรีต (414.13 KB) งานพัสดุ พ.ย. 2566
E-0402 แบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม 2566.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2566 (984.16 KB) งานพัสดุ ก.ย. 2566
E-0396 ตารางราคากลางติดตั้งโซลาร์เซลล์ จำนวน 1 งาน.pdf ราคากลางจ้างติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซลาร์เซลล์ จำนวน 1 งาน (97.62 KB) งานพัสดุ ก.ย. 2566
E-0395 ราคากลางจ้างเหมาทำเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน จำนวน 1 งาน.pdf ราคากลางจ้างเหมาทำเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน อาคารผู้ป่วยนอก อาคาร คสล.3 ชั้นจำนวน 1 งาน (1.63 MB) งานพัสดุ ส.ค. 2566
E-0394 ราคากลางจ้างติดตั้งประตูอลูมิเนียมอาคารผู้ป่วยนอก.pdf ราคากลางจ้างเหมาติดตั้งประตูอลูมิเนียมและระบบไฟฟ้าด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ งาน (1.74 MB) งานพัสดุ ส.ค. 2566
E-0390 ประกาศราคากลางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก(ครั้งที่2).pdf ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้อนุมัติการเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก (ครั้งที่ ๒) โดยจัดสรรเงินนอกงบประมาณ จากรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน 2,213,500.00 บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (419.28 KB) งานพัสดุ ก.ค. 2566
E-0383 ประกาศราคากลางเช่าภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก.pdf ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้อนุมัติการเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก โดยจัดสรรเงินนอกงบประมาณ จากรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน 2,213,500.00 บาท (สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (442.08 KB) งานพัสดุ มิ.ย. 2566
E-0382 ประกาศราคากลางเช่าเครื่อง (CBC).pdf ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้อนุมัติการเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ (Complete blood Count) โดยจัดสรรเงินนอกงบประมาณจากรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน 888,000.00 บาท (แปดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (433.81 KB) งานพัสดุ มิ.ย. 2566
E-0364 ราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งจำนวน 1 รายการ.pdf ราคากลางการซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์) จำนวน 1 รายการ ด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ร้อยละ 70 ระดับหน่วยบริการ จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2566 (651.14 KB) งานพัสดุ มิ.ย. 2566
^