256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

E-Document2

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย ล่าสุด
E-0295 ตารางราคากลางจ้างเหมาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม.pdf ตารางแสดงวเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 19,000 ครั้ง (1.3 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ย. 2565
E-0283 รายงานการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 (542.4 KB) Admin@kosum.net มิ.ย. 2565
E-0280 ตารางราคากลางเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาด 500mA.pdf ประกาศตารางราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาด 500 mAแบบแขวนเพดาน) จำนวน 1 รายการ (933.03 KB) patsadukosumpisai@gmail.com มิ.ย. 2565
E-0277 ตารางราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์.pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ(ตู้อบเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด จำนวน 1เครื่อง) (658.63 KB) patsadukosumpisai@gmail.com พ.ค. 2565
E-0271 ตารางราคากลางเช่าเครื่องฯพร้อมน้ำยาทางเคมีคลินิก.pdf ราคากลางเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก จำนวน ๑ ชุด ประจำปี 2565 (877.58 KB) patsadukosumpisai@gmail.com เม.ย. 2565
E-0261 ตารางราคากลางเช่าเครื่องฯร้อมน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือด.pdf ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่รัยจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จายการจัดซืั้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ (697.24 KB) patsadukosumpisai@gmail.com มี.ค. 2565
E-0259 ตารางราคากลางซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน 1 รายการ.pdf ตารางราคากลางซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (546.23 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.พ. 2565
E-0249 ราคากลางเช่าเครื่องฯพร้อมน้ำยาตรวจภูมิคุ้มกันวิทยา.pdf ตารางราคากลางเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน ๑ ชุด ประจำปีงบประมาณ 2655 (639.57 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ม.ค. 2565
E-0246 ตารางราคากลางเช่าเครื่อง PACS ปี 2565.pdf ตารางแสดงวงเินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้ือจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการเช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการแพทย์ พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ แบบดิิจิตอล (PACS) จำนวน 12 เดือน (1.81 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ม.ค. 2565
E-0227 ตารางราคากลางเช่า PACS ปี 2565.pdf ตารางแสงวเงินงบประมาณเช่าชุดแปลงสัญญาญภาพรังสีการแพทย์ พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ แบบดิจิตอล (PACS) จำนวน ๑๒ เดือน (506.98 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ธ.ค. 2564
E-0213 คำสั่งแต่งตั้ง จนท.ปิด-ปลดประกาศ ปี 2563.pdf คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ และพยานรับรองประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (979.73 KB) jirarat_ya@gmail.com ก.ย. 2564
E-0212 บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ.pdf บันทึกข้อความขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปี พ.ศ. 2564 (973.08 KB) jirarat_ya@gmail.com ก.ย. 2564
E-0215 แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564.pdf แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (733.66 KB) jirarat_ya@gmail.com ก.ย. 2564
E-0245 แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ประจำปี 2564.pdf แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ประจำปี 2564 (767.28 KB) jirarat_ya@gmail.com ก.ย. 2564
E-0211 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปี 2564.pdf แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1.37 MB) Admin@kosum.net ก.ย. 2564
E-0191 ตารางราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง.pdf ตารางราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 24000 ซีซี หรือกำลังขับเคลื่อนไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์) จำนวน 1 คัน (551.34 KB) patsadukosumpisai@gmail.com พ.ค. 2564
E-0179 ตารางราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง.pdf ตารางราคากลางวงเงินงบประมาณที่ได้รัจัดสรรคและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (561.02 KB) patsadukosumpisai@gmail.com มี.ค. 2564
E-0160 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2.pdf ตารางราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 รพ.สต.บ้านเลิงใต้ จำนวน 1 งาน (1.65 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ธ.ค. 2563
E-0145 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนปี 64ฯ.pdf หนังสือขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (621.85 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ธ.ค. 2563
E-0144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วมย 631209.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9ธันวาคม2563 (86.06 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ธ.ค. 2563
^