256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม Moph

วิสัยทัศน์เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย
เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย ภาคีมีส่วนร่วม เพื่อประชาชนอำเภอโกสุมพิสัยสุขภาพดี
พันธกิจ
 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัย 
 2. พัฒนาระบบบริการให้ได้คุณภาพ มาตรฐานทั้งเครือข่าย
 3. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีความสุขในการทำงาน
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
 5. พัฒนาระบบการจัดการข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ส่งเสริมภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพตามวิถีชุมชน
 7. ส่งเสริมการดำเนินงาน 2P safety ทั่วทั้งเครือข่าย

ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency)
 1. การดูแลผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้าย (มี CKD clinic และแผนกไตเทียม)
 2. ศูนย์บริการคนพิการแบบครบวงจร และโรงงานขาเทียมพระราชทาน
 3. การดูแลผู้ป่วย Asthma / COPD แบบครบวงจร
 4. การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร
 5. การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจในระบบ fast track
 6. การสร้างภาคีเครือข่ายสุขภาพในการดูแลผู้สูงอายุ

ค่านิยม (Core value)
1. Patient and Customer Focus คือ สนองความต้องการ ใช้มาตรฐานวิชาชีพ เพื่อผลลัพธ์ที่ดี ผู้รับผลงานมีทั้งเพื่อนร่วมงานซึ่งเป็นผู้รับผลงานภายใน และผู้ป่วย ครอบครัว ที่เป็นผู้รับผลงานภายนอก
2. Team Work คือ การรับฟัง ร่วมคิด ร่วมทำ ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงาน/วิชาชีพ ระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน การเป็นพันธมิตรระหว่างองค์กรต่างๆ
3. Empowerment คือ ให้พลังทุกคนในการดูแลสุขภาพตนเอง ให้พลังเจ้าหน้าที่แก้ปัญหา พัฒนางานด้วยตัวเอง
4. Evidence-base Approach คือ การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลวิชาการ หรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ การใช้ข้อมูลวิชาการ การให้บริการสุขภาพ และดูแลผู้ป่วย
5. No Blame คือ การส่งเสริมการรายงานอุบัติการณ์ โดยไม่มีการตำหนิหรือกล่าวโทษซึ่งกันและกัน
6. MOPH
Mastery คือ ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด
Originality คือ สร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อระบบสุขภาพ
People-centered approach คือ ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน
Humility คือ มีความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

อัตลักษณ์องค์กร
“ซื่อสัตย์ สร้างสรรค์ เสียสละ ใส่ใจบริการ
^