256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

Download

pdf
https://kosum.net/datas/users/kosum/download/60c6f.pdf
https://kosum.net/datas/users/kosum/download/60c6ff2ccbe9d.pdf
pdf
รายงานผลโครงการอบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ปี 2564.pdf
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ปี 2564
pdf
ขออนุมัติจัดทำโครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่.pdf
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่
pdf
เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด.pdf
เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
pdf
คู่มือบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf
คู่มือบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
pdf
คำประกาศนโยบายองค์กรคุณธรรมสร้างสุข รพ.โกสุมพิสัย.pdf
คำประกาศนโยบายองค์กรคุณธรรมสร้างสุข รพ.โกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf
ประกาศเจตจำนงสุจริตป้องกันและต่อต้านทุจริต ปี 2564.pdf
ประกาศเจตจำนงสุจริตป้องกันและต่อต้านทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด.pdf
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
pdf
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม.pdf
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ของกระทรวงสาธารณสุข
pdf
นโยบายของผู้บริหาร.pdf
นโยบายของผู้บริหาร ลักษณะสำคัญขององค์กร
pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลปี 63.pdf
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
pdf
ประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต.pdf
ประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน
pdf
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลโกสุมพิสัย.pdf
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลโกสุมพิสัย
pdf
คู่มือระบบป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น.pdf
คู่มือระบบป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
pdf
ประกาศเจตจำนงสุจริตป้องกันและต่อต้านทุจริต.pdf
ประกาศเจตจำนงสุจริตป้องกันและต่อต้านทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
pdf
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ.pdf
ประกาศโรงพยาบาลโกสุมพิสัย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
pdf
รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ข้อม.pdf
รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์.pdf
ประกาศโรงพยาบาลโกสุมพิสัย เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลโกสุมพิสัย พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563
pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บ.pdf
คำสั่งโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ที่ 6/2562 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563
pdf
ข้อบังคับ สป.สธ.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัด.pdf
ข้อบังคับ
^