256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

ข้อมูลทั่วไป

บริบทขององค์กร ข้อมูลพื้นฐานของเครือข่ายสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย
          1. ข้อมูลโรงพยาบาลโกสุมพิสัย  ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ :256  ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคามโทรศัพท์ 0-4376-1330, 0-4376-2042 โทรสาร 0-4376-1330 ต่อ 100 E-mail address : kosoom.hospital@hotmail.com
          2.ข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโกสุมพิสัยที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ : ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคามโทรศัพท์.  0-4376-1343 โทรสาร.  0-4376-1343   E-mail address : ssokosum@gmail.com

การให้บริการในโรงพยาบาล
ผู้ป่วยทั่วไป มีการดูแลผู้ป่วยหลายสาขาทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในจัดให้บริการผู้ป่วยเฉพาะทาง 
อายุรกรรม  กุมารเวชกรรม สูตินรีเวชกรรม แพทย์แผนไทยการบริการด้านอื่น ๆ

การให้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลโกสุมพิสัย
- ตรวจรักษาโรคเบื้องต้น                     - คลินิกสุขภาพจิต ให้คำปรึกษา และวัยรุ่น
- คลินิกฝากครรภ์                             - คลินิกแพทย์แผนไทย
- คลินิก WBC                                 - คลินิก DPAC
- บริการคลินิกทันตกรรม                     - คลินิกอดบุหรี่
- คลินิกวางแผนครอบครัวหลังคลอด         - ร้องทุกข์ร้องเรียนขึ้นทะเบียนสิทธิ์
- คลินิกโรคเรื้อรังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หอบหืด วัณโรค
การให้บริการในชุมชน
- การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
          - ควบคุมโรคติดต่อ
          - การดำเนินงานสุขภาพดี วิถีไทยคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูง
          - การติดตามเยี่ยมบ้านและเสริมพลังโดยทีมสหวิชาชีพ
          - การเยี่ยมบ้านของหมอประจำครอบครัว
          - ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว
          - มีชุมชนต้นแบบด้านสุขภาพและดำเนินงานให้เป็นตำบลสุขภาวะ
          - คัดกรองมะเร็งเต้านม ปากมดลูก
          - คุ้มครองผู้บริโภค
          - บริการทันตกรรมเชิงรุก
          - งานอนามัยโรงเรียน
          - ร้องทุกข์ร้องเรียนใน อบต.
- ติดตามภาวะโภชนาการเด็ก 0-5 ปี  

ความเชี่ยวชาญพิเศษของหน่วยบริการปฐมภูมิ
  1. การให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยทีมสหวิชาชีพแบบครบวงจร
  2. การทับหม้อเกลือของ รพ.สต.แพง/รพ.สต.เขื่อน
  3. การสั่งจ่ายยาด้วยระบบพิมพ์สติกเกอร์ยา  รพ.สต. เขื่อน, รพ.สต.วังยาว, รพ.สต.แพง   และ  รพ.สต.โนนพะยอม

 
^