วิสัยทัศน์

เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย
ภาคีมีส่วนร่วม 
เพื่อประชาชนอำเภอโกสุมพิสัยสุขภาพดี
^