A-AA+th

256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

วิสัยทัศน์

เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย
ภาคีมีส่วนร่วม 
เพื่อประชาชนอำเภอโกสุมพิสัยสุขภาพดี
^