A-AA+th

256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

plan

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย ล่าสุด
E-0185 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 (1.29 MB) งานธุรการ มี.ค. 2564
E-0164 แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย .pdf แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1.46 MB) งานธุรการ ธ.ค. 2563
E-0161 แผนปฏิบัติการบริการสุขภาพ อ.โกสุมพิสัย ปี 64.pdf แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1.46 MB) งานธุรการ ธ.ค. 2563
E-0083 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ประจำเดือน ม.ค.- ก.พ.pdf สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน ม.ค.- ก.พ 63 (195.48 KB) งานธุรการ มี.ค. 2563
E-0082 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบ 63.pdf สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบ 63 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 (195.48 KB) งานธุรการ มี.ค. 2563
E-0081 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ไตรมาส 2 (146.29 KB) งานธุรการ มี.ค. 2563
E-0079 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรร.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมรอบ 6 เดือน (126.7 KB) งานธุรการ มี.ค. 2563
E-0078 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรร.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม รอบ 6 เดือน (126.7 KB) งานธุรการ มี.ค. 2563
E-0075 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ.pdf แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (195.11 KB) งานธุรการ มี.ค. 2563
E-0071 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุ.pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรแห่งความสุข (164.46 KB) งานธุรการ มี.ค. 2563
E-0070 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม.pdf แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย (196.7 KB) งานธุรการ มี.ค. 2563
E-0057 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปี 62.pdf สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายงานเป็นรายเดือน) (800.63 KB) งานธุรการ ม.ค. 2563
E-0056 การติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนิน.pdf รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ครั้งที่ 1/2563 วาระที่ 4 ข้อ 4.1.3 แสดงถึงการรายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ปี 62 และแนวทางแก้ไขปัญหาในปี 2563 (771.99 KB) งานธุรการ ม.ค. 2563
E-0055 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ปี 62.pdf สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (493.15 KB) งานธุรการ ม.ค. 2563
E-0053 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ปี 62.pdf รายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (176.75 KB) งานธุรการ ม.ค. 2563
E-0052 แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย.pdf แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (922.16 KB) งานธุรการ ม.ค. 2563
^