A-AA+th

256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

plan

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย ล่าสุด
E-0335 แผนปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1.41 MB) งานธุรการ ก.พ. 2566
E-0508 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปี 2565.pdf สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปี 2565 (ประจำเดือน เมษายน 2565) (452.19 KB) งานธุรการ ก.ย. 2565
E-0506 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปี 2565.pdf สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปี 2565 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565) (1.63 MB) งานธุรการ ก.ย. 2565
E-0505 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปี 2565.pdf สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปี 2565 (ประจำเดือน มกราคม 2565) (1.47 MB) งานธุรการ ก.ย. 2565
E-0266 รายงานผลตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ประจำปี 2565.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) (1.73 MB) งานธุรการ มี.ค. 2565
E-0265 รายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 65.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) (1.6 MB) งานธุรการ มี.ค. 2565
E-0263 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปี 65.pdf แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (572.66 KB) งานธุรการ มี.ค. 2565
E-0262 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี2565.pdf แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี พ.ศ. 2565 (540.09 KB) งานธุรการ มี.ค. 2565
E-0260 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปี 65.pdf สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดืือน กุมภาพันธ์ 2565 (313.73 KB) งานธุรการ มี.ค. 2565
E-0257 แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf แผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (109.23 KB) งานธุรการ ก.พ. 2565
E-0254 แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย.pdf แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1.91 MB) งานธุรการ ก.พ. 2565
E-0243 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนประจำเดือน ธันวาคม 64.pdf สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เดือน ธันวาคม 2564 (605.71 KB) งานธุรการ ม.ค. 2565
E-0196 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประำจำเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2564 (864.24 KB) งานธุรการ มิ.ย. 2564
E-0185 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 (1.29 MB) งานธุรการ มี.ค. 2564
E-0164 แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย .pdf แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1.46 MB) งานธุรการ ธ.ค. 2563
E-0161 แผนปฏิบัติการบริการสุขภาพ อ.โกสุมพิสัย ปี 64.pdf แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1.46 MB) งานธุรการ ธ.ค. 2563
E-0083 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผน ประจำเดือน ม.ค.- ก.พ.pdf สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน ม.ค.- ก.พ 63 (195.48 KB) งานธุรการ มี.ค. 2563
E-0082 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบ 63.pdf สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบ 63 ประจำเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 (195.48 KB) งานธุรการ มี.ค. 2563
E-0081 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ไตรมาส 2 (146.29 KB) งานธุรการ มี.ค. 2563
E-0079 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรร.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมรอบ 6 เดือน (126.7 KB) งานธุรการ มี.ค. 2563
^