256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย ล่าสุด
E-0099 แบบ สขร. 1 เดือน เม.ย.63 (พัสดุทั่วไป).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (99.36 KB) patsadukosumpisai@gmail.com พ.ค. 2563
E-0098 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคเดือนเมย.63 (พัสดุทั่วไป).pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน เมษายน 2563 (1.61 MB) patsadukosumpisai@gmail.com พ.ค. 2563
E-0096 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-biddingซื้อออกซิเจนเหลว.pdf ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160 (921.01 KB) patsadukosumpisai@gmail.com เม.ย. 2563
E-0095 แบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 63.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (94.33 KB) patsadukosumpisai@gmail.com เม.ย. 2563
E-0094 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง เดือนมีนาคม63.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (1.13 MB) patsadukosumpisai@gmail.com เม.ย. 2563
E-0088 แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์63.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (88.87 KB) patsadukosumpisai@gmail.com มี.ค. 2563
E-0087 ราคากลางจ้างฟอกไตฯ จำนวน 14,160 ครั้ง.pdf ราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 14,160 ครั้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 (1.16 MB) patsadukosumpisai@gmail.com มี.ค. 2563
E-0080 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้างเดือน กพ.63.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซืือจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (784.71 KB) patsadukosumpisai@gmail.com มี.ค. 2563
E-0076 สขร.เวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบ63 เดือนมกราคม.pdf สขร.เวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบ63 เดือนมกราคม (66.85 KB) patsadukosumpisai@gmail.com มี.ค. 2563
E-0074 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม (เวชภัณฑ์ยา).pdf ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม (เวชภัณฑ์ยา) (1.5 MB) patsadukosumpisai@gmail.com มี.ค. 2563
E-0073 ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง เดือน กันยายน (เวชภัณฑ์ยา).pdf ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง เดือน กันยายน (เวชภัณฑ์ยา) (1.06 MB) patsadukosumpisai@gmail.com มี.ค. 2563
E-0072 สขร. ยา เดือน ธันวาคม.pdf สขร.ยา เดือนธันวาคม (121.04 KB) patsadukosumpisai@gmail.com มี.ค. 2563
E-0069 สขร. เวชภัณฑ์ยา เดือน มกราคม.pdf สขร. เวชภัณฑ์ยา เดือน มกราคม (174.06 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.พ. 2563
E-0068 แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 63.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (95.04 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.พ. 2563
E-0067 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้านยา สิงหาคม 2562.pdf ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้านยา สิงหาคม 2562 (1.06 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.พ. 2563
E-0065 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพย.62.pdf ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างงานวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (1.45 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.พ. 2563
E-0064 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.1)เดือนมค.63.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) งานวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำเดือนมกราคม 25632 (98.43 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.พ. 2563
E-0063 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตค.62.pdf ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(งานวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) ประจำเดือนตุลาคม 2562 (174.52 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.พ. 2563
E-0062 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเดือนมค63.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน มกราคม 2563 (1.27 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.พ. 2563
E-0061 ซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ.pdf Biphasic 30/70 Insulin (30%Regular + 70%NPH) 100 iu/ml. ขนาด 3 ml. injection (178.12 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.พ. 2563
E-0060 ตารางราคากลางจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา จำนวน 1 รายการ.pdf Efihromycin dry syr (407.16 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.พ. 2563
E-0059 แบบ สขร.ยา ตุลาคม 2562.pdf แบบ สขร.ยา ตุลาคม 2562 (178.1 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.พ. 2563
E-0058 แบบ สขร.ยา ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562.pdf แบบ สขร.ยา ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 (218.35 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.พ. 2563
E-0054 แผนการจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยไตเทียม ปงม.63.pdf แผนการจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 14,160 ครั้ง (779.29 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ม.ค. 2563
E-0051 ราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ.pdf ราคากลางการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4.18 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ม.ค. 2563
E-0050 แบบ สขร.เวชภัณฑ์ยา เดือน พฤศจิกายน.pdf แบบ สขร.เวชภัณฑ์ยา เดือน พฤศจิกายน (201.87 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ม.ค. 2563
E-0049 แบบ สขร.1 ธค.62 (งานพัสดุทั่วไป).pdf แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 (งานพัสดุทั่วไป) (73.65 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ม.ค. 2563
E-0047 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือนธันวาคม62(วัสดุทั่วไป).pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือนธันวาคม62(วัสดุทั่วไป) (1.22 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ม.ค. 2563
E-0046 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ และพยานรับรอง.pdf บันทึกและคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศและพยานรับรอง (144.55 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ธ.ค. 2562
E-0045 กรอบแนวทางการดำเนินการความโปร่งใส่จัดซื้อจัดจ้าง.pdf ประกาศเผยแพร่กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง (264.35 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ธ.ค. 2562
E-0030 แผนจัดซื้อจัดจ้างปี63.rar ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2563 (5.54 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ธ.ค. 2562
E-0028แบบ สขร. ต.ค62 แบบ สขร. เดือน ต.ค.62.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซืือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 (81.08 KB) patsadukosumpisai@gmail.com พ.ย. 2562
E-002ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้างเดือน ตุลาคม 62.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้างเดือน ตุลาคม 62 (1.54 MB) patsadukosumpisai@gmail.com พ.ย. 2562
E-0023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือน ก.ย. 62.pdf - (541.78 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ต.ค. 2562
E-0019 ประกาศผู้ชนะ ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กย.62.pdf ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กย.62 (953.71 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ต.ค. 2562
E-0018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ส.ค. 62.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน สิงหาคม 2562 (635.55 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ย. 2562
E-0017 แบบสรุปจัดซื้อจดจ้าง ส.ค. 62.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (345.55 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ย. 2562
E-0016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ส.ค.62.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน สิงหาคม 2562 (1.2 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ย. 2562
E-0015 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม.pdf ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) (งานวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (87.23 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ย. 2562
E-0014 ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนวทางการปฏิบัติฯ.pdf ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานดานการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (1.36 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ส.ค. 2562
E-0013 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561.pdf แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (1.14 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ส.ค. 2562
E-0012 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561.pdf แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (3.08 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ส.ค. 2562
E-0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (1.15 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ส.ค. 2562
001 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างงาน(แบบสขร.1).pdf สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างงานวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แบบสขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (94.03 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ส.ค. 2562
^