256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย ล่าสุด
E-0270 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2565 (สขร.) (893.35 KB) งานธุรการ มี.ค. 2565
E-0269 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2565.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มกราคม 2565 (สขร.) (909.89 KB) งานธุรการ มี.ค. 2565
E-0268 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 64.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธ.ค. 64 (สขร.) (1.63 MB) งานธุรการ มี.ค. 2565
E-0267 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (552.61 KB) งานธุรการ มี.ค. 2565
E-0264 แบบ สขร 1 เดือนกุมภาพันธ์ 65 (งานพัสดุทั่วไป).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 (96.77 KB) งานพัสดุ มี.ค. 2565
E-0258 สขร. เวชภัณฑ์ยา มกราคม 65 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565 (174.11 KB) Web Master ก.พ. 2565
E-0253 สขร. เวชภัณฑ์ยา ธันวาคม 64 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2564 (137.9 KB) Web Master ก.พ. 2565
E-0252 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด.pdf ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2564 (งานพัสดุ) จำนวน 43 รายการ (1.38 MB) Web Master ก.พ. 2565
E-0251 แบบ สขร.1(มค.65).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2565 ณ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (114.97 KB) งานพัสดุ ก.พ. 2565
E-0256 แบบ สขร.1 (มค.65).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565 (50.08 KB) งานพัสดุ ก.พ. 2565
E-0250 สขร. เวชภัณฑ์ยา พฤศจิกายน 64 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 31 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (169.43 KB) Web Master ม.ค. 2565
E-0248 สขร.เวชภัณฑ์ยา ตุลาคม 64 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2564 (137.12 KB) Web Master ม.ค. 2565
E-0247 แบบ สขร.1 ธ.ค. 64.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 (80.81 KB) งานพัสดุ ม.ค. 2565
E-0244 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565.pdf ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 เช่าเครื่องอัตโนม้ติพร้อมน้ำยา จำนวน ๓ รายการ (364.68 KB) งานพัสดุ ม.ค. 2565
E-0242 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ64.pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (464.26 KB) Web Master ธ.ค. 2564
E-0241 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส1.pdf รายงานผลการดำเนินงนตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-ธันวาคม 2564) (114.05 KB) Web Master ธ.ค. 2564
E-0240 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 (แบบ สขร.) (166.26 KB) Web Master ธ.ค. 2564
E-0239 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 (แบบ สขร.) (165.48 KB) Web Master ธ.ค. 2564
E-0238 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อออกซิเจนเหลว.pdf ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการซื้อออกซิเจนเหลวทางกางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (74.9 KB) งานพัสดุ ธ.ค. 2564
E-0237 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศและพยาน.pdf ขออนุญาตนำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ และพยานรับรองเผยแพร่ทางเว็บไซต์ (74 KB) Web Master ธ.ค. 2564
E-0236 ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง งบ 65.pdf ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครุภัณฑ์การแพทย์ สอบเทียบ ซ่อมบำรุง) (239.83 KB) Web Master ธ.ค. 2564
E-0235 ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง งบ 65.pdf ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (เวชภัณฑ์ยา) (1.18 MB) Web Master ธ.ค. 2564
E-0234 ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง งบ 65.pdf ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (วัสดุวิทยาศาตร์) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (214.88 KB) Web Master ธ.ค. 2564
E-0233 ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง งบ 65.pdf ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (วัสดุวิทยาศาสตร์) (469.98 KB) Web Master ธ.ค. 2564
E-0232 ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง งบ 65.pdf ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (วัสดุทันตกรรม) (1.14 MB) Web Master ธ.ค. 2564
E-0231 ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง งบ 65.pdf ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (วัสดุการแพทย์) (1.14 MB) Web Master ธ.ค. 2564
E-0230 ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบ65.pdf ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป2) - วัสดุบริโภค - วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - วัสดุอื่นๆ - วัสดุสนาม - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ - จ้างเหมาทั่วไป - เช่าเครื่องเอกซเรย์ - เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร - จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยไตเทียม (909.95 KB) Web Master ธ.ค. 2564
E-0229 ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบ65.pdf ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป1) - วัสดุสำนักงาน - วัสดุงานบ้านงานครัว - วัสดุคอมพิวเตอร์ - วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - วัสดุก่อสร้าง (1.72 MB) Web Master ธ.ค. 2564
E-0228 ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบ65.pdf ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (งบลงทุน) (492 KB) Web Master ธ.ค. 2564
E-0226 ประกาศมาตรการและกรอบแนวทางเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส.pdf ประกาศมาตรการและกรอบแนวทางเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (925.7 KB) Web Master ธ.ค. 2564
E-0225 แบบ สขร 1 พ.ย 64.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (87.34 KB) งานพัสดุ ธ.ค. 2564
E-0224 ประการเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565.pdf ประกาศ จังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ชื่อโครงการ เช่าชุดแปลงสัญญาณภาพรังสีการ แพทย์ พร้อมระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ แบบดิจิตอล (PACS) จำนวน ๑๒ เดือน (257.91 KB) งานพัสดุ พ.ย. 2564
E-0223 แบบส.ข.ร ตุลาคม 2564.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564 (83.25 KB) งานพัสดุ พ.ย. 2564
E-0221 ทดสอบ.jpg ทดสอบ (1.36 MB) งานพัสดุ พ.ย. 2564
E-0218 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565.pdf ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1.29 MB) Admin พ.ย. 2564
E-0217 แบบ สขร.1 เดือนกันยายน 64 (งานพัสดุทั่วไป).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 (93.72 KB) งานพัสดุ ต.ค. 2564
E-0216 สขร.เวชภัณฑ์ยา สิงหาคม 2564 (งานเภสัชกรรม).pdf.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (51.89 KB) Web Master ก.ย. 2564
E-0214 แบบ สขร.1 เดือนสิงหาคม 64 งานพัสดุทั่วไป.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2564 (125.69 KB) งานพัสดุ ก.ย. 2564
E-0210 บันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 12 เดือน.pdf บันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 12 เดือน (971.65 KB) Web Master ส.ค. 2564
E-0209 รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564.pdf รายงานการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ6เดือน) (844.51 KB) Web Master ส.ค. 2564
E-0208 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2564.pdf ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (1.46 MB) Web Master ส.ค. 2564
E-0207 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564.pdf ชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (1.6 MB) Web Master ส.ค. 2564
E-0206 สขร.เวชภัณฑ์ยา กรกฎาคม 2564 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (179.87 KB) Admin ส.ค. 2564
E-0205 สขร.เวชภัณฑ์ยา มิถุนายน 2564 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (162.47 KB) Web Master ส.ค. 2564
E-0204 สขร.เวชภัณฑ์ยา พฤษภาคม 2564 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (208.23 KB) Web Master ส.ค. 2564
E-0203 สขร.เวชภัณฑ์ยา ธันวาคม 2563 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (170.39 KB) Web Master ส.ค. 2564
E-0202 สขร.เวชภัณฑ์ยา กุมภาพันธ์ 2564 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (117.76 KB) Web Master ส.ค. 2564
E-0201 สขร.เวชภัณฑ์ยา มกราคม 2564 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (153.06 KB) Web Master ส.ค. 2564
E-0198 แบบ สขร.1 มิย.64 (งานพัสดุทั่วไป).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 (79.42 KB) งานพัสดุ ส.ค. 2564
E-0197 แบบ สขร.1 เดือน กค.64 (งานพัสดุทั่วไป).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (120.67 KB) งานพัสดุ ส.ค. 2564
^