256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย ล่าสุด
E-0333 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ 2566 (1.44 MB) Admin@kosum.net ธ.ค. 2565
E-0332 แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 66 (จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป).pdf แผนจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 (1.5 MB) Admin@kosum.net ธ.ค. 2565
E-0331 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 66 (วัสดุทันตกรรม).pdf กรอบและแผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (1.08 MB) Admin@kosum.net ธ.ค. 2565
E-0330 แผนจัดซื้อ ปีงบ 66 (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์).pdf กรอบและแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (1.79 MB) Admin@kosum.net ธ.ค. 2565
E-0329 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน ธ.ค.65.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนธันวาคม 2565 (583.83 KB) Admin@kosum.net ธ.ค. 2565
E-0328 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน พ.ย. 65.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 (1.78 MB) Admin@kosum.net ธ.ค. 2565
E-0327 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนตุลาคม 65.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนตุลาคม 2565 (1.92 MB) Admin@kosum.net ธ.ค. 2565
E-0326 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปีงบ2566(งบลงทุน).pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 (งบลงทุน-งบค่าเสื่อม) (94.33 KB) Admin@kosum.net ธ.ค. 2565
E-0325 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดปลดประกาศและพยานรับรอง.pdf ขออนุญาตนำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลอดประกาศและพยานรับรองเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ (649.33 KB) Admin@kosum.net ธ.ค. 2565
E-0324 แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน.pdf แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ของโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (216.14 KB) Admin@kosum.net ธ.ค. 2565
E-0323 แบบ สขร. 1 เดือน พ.ย.65 (งานพัสดุ).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 (224.06 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ธ.ค. 2565
E-0322 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการฟอกเลือด ปี 66.pdf ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 24,000 ครั้ง งบประมาณ 34,80,000.00 บาท ประจำปีงบประมาณ 2566 (189.77 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ธ.ค. 2565
E-0321 สขร.เวชภัณฑ์ยา พฤศจิกายน 65 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 65 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 65 (235.46 KB) Admin@kosum.net ธ.ค. 2565
E-0320 แบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 65 (งานพัสดุ).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565 (95 KB) patsadukosumpisai@gmail.com พ.ย. 2565
E-0319 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ.pdf ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลโกสุมพิสัย เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (722.06 KB) patsadukosumpisai@gmail.com พ.ย. 2565
E-0318 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566.pdf ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลโกสุมพิสัย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1.28 MB) patsadukosumpisai@gmail.com พ.ย. 2565
E-0317 สขร.เวชภัณฑ์ยา ตุลาคม 65 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 65 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 (208.84 KB) Admin@kosum.net พ.ย. 2565
E-0316 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือด ปี 2565.pdf ประกาศประกวดราคาจ้าเเหมาบริกาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 19,000 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (315.23 KB) patsadukosumpisai@gmail.com พ.ย. 2565
E-0315 สขร.เวชภัณฑ์ยา กันยายน 65 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 (244.83 KB) Admin@kosum.net พ.ย. 2565
E-0314 แบบ สขร. 1 (กย.65) งานพัสดุทั่วไป.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 (196.8 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ต.ค. 2565
E-0313 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดฯ ปี 2565.pdf ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 19,000 ครั้ง ประจำปีงบปะมาณ 2565 (1.64 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ย. 2565
E-0309 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปีงบ 65 ไตรมาสที่ 3.pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบดำเนินการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565-มิถุนายน 2565 (246.36 KB) Admin@kosum.net ก.ย. 2565
E-0310 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปีงบ 65 ไตรมาสที่ 4.pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบดำเนินการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2565-กันยายน 2565 (241.46 KB) Admin@kosum.net ก.ย. 2565
E-0308 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปีงบ 65 ไตรมาสที่ 2.pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบดำเนินการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565-มีนาคม 2565 (235.38 KB) Admin@kosum.net ก.ย. 2565
E-0307 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปีงบ 65 ไตรมาสที่ 1.pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบดำเนินการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564-ธันวาคม 2565 (229.61 KB) Admin@kosum.net ก.ย. 2565
E-0306 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปีงบ 65 ไตรมาสที่ 4.pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบลงทุน-งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2565-กันยายน 2565 (295.54 KB) Admin@kosum.net ก.ย. 2565
E-0305 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปีงบ 65 ไตรมาสที่ 3.pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบลงทุน-งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565-มิถุนายน 2565 (307.19 KB) Admin@kosum.net ก.ย. 2565
E-0304 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปีงบ 65 ไตรมาสที่ 2.pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบลงทุน-งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565-มีนาคม 2565 (354.09 KB) Admin@kosum.net ก.ย. 2565
E-0303 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปีงบ 65 ไตรมาสที่ 1.pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบลงทุน-งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564-ธันวาคม 2565 (215.66 KB) Admin@kosum.net ก.ย. 2565
E-0302 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)กันยายน 65.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนกันยายน 2565 (688.8 KB) Admin@kosum.net ก.ย. 2565
E-0301 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)สิงหาคม 65.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนสิงหาคม 2565 (1.92 MB) Admin@kosum.net ก.ย. 2565
E-0300 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)กรกฎาคม 65.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 (1.35 MB) Admin@kosum.net ก.ย. 2565
E-0299 แบบ สขร 1 เดือนสิงหาคม 2565.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 (105.36 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ย. 2565
E-0298 แบบ สขร 1 เดิอนกรกฎาคม 65.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2565 (92.79 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ย. 2565
E-0297 แบบ สขร.1 เดือนมิถุนายน 65.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 (107.34 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ย. 2565
E-0296 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดจ้าง ปี 2565.pdf ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (219.42 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ย. 2565
E-0294 สขร.เวชภัณฑ์ยา กรกฎาคม 65 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2565 (170.99 KB) Admin@kosum.net ส.ค. 2565
E-0293 ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือด.pdf ประกาศเผยแพร่จัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 19,000 ครั้ง (192.21 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ค. 2565
E-0292 สขร.เวชภัณฑ์ยา มิถุนายน 65 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 (191.98 KB) Admin@kosum.net ก.ค. 2565
E-0291 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)มิถุนายน65.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 (687.91 KB) Admin@kosum.net มิ.ย. 2565
E-0290 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) พฤษภาคม 2565.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 (997.61 KB) Admin@kosum.net มิ.ย. 2565
E-0289 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) เมษายน 2565.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนเมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 (820.41 KB) Admin@kosum.net มิ.ย. 2565
E-0288 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) มีนาคม 2565.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 (996.38 KB) Admin@kosum.net มิ.ย. 2565
E-0287 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)กุมภาพันธ์ 65.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 (1.9 MB) Admin@kosum.net มิ.ย. 2565
E-0286 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) มกราคม 2565.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนมกราคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 (986.14 KB) Admin@kosum.net มิ.ย. 2565
E-0285 รายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 (956.62 KB) Admin@kosum.net มิ.ย. 2565
E-0284 รายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 (542.4 KB) Admin@kosum.net มิ.ย. 2565
E-0282 แบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2565.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 (93.3 KB) patsadukosumpisai@gmail.com มิ.ย. 2565
E-0281 แบบ สขร.1 เดือนเมษายน 65.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565 (95.75 KB) patsadukosumpisai@gmail.com มิ.ย. 2565
E-0279 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565.pdf ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 (ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ) (212.11 KB) patsadukosumpisai@gmail.com มิ.ย. 2565
^