A-AA+th

256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย ล่าสุด
E-0365 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยานฯ.pdf ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องประกวดราคาซื้่อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์) จำนวน 1 รายการ (1.61 MB) งานพัสดุ มิ.ย. 2566
E-0363 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์.pdf ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (1.55 MB) งานพัสดุ พ.ค. 2566
E-0362 ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ.pdf ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (919.67 KB) งานพัสดุ พ.ค. 2566
E-0360 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2566.pdf ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 24,000 ครั้ง) (631.23 KB) งานพัสดุ พ.ค. 2566
E-0359 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ก.พ.66.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 (276.84 KB) งานพัสดุ เม.ย. 2566
E-0358 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกรา.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566 (320.14 KB) งานพัสดุ เม.ย. 2566
E-0357 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันว.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2565 (270.93 KB) งานพัสดุ เม.ย. 2566
E-0356 ขออนุญาตประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง.pdf ขออนุญาตประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (1.21 MB) งานพัสดุสำนักงาน มี.ค. 2566
E-0355 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 65.pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (593.95 KB) งานพัสดุสำนักงาน มี.ค. 2566
E-0345 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปี 2566.pdf ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 เรื่องเช่าระบบบริหารจัดการเก็บและกระจายภาพทางการแพทย์ (PACS) พร้อมเครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลชนิดไร้สาย (DR) และเครื่องอ่านแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล (CR) จำนวน ๑๒ เดือน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (204.16 KB) งานพัสดุ มี.ค. 2566
E-0344 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือด ปี 2566.pdf ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 24,000 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2566 (303.62 KB) งานพัสดุ มี.ค. 2566
E-0343 ร่างเอกสารประกวดราคาฟอกเลือด ปี 66.pdf ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 24,000 ครั้ง ประจำปีงบประมาณ 2566 (1.57 MB) งานพัสดุ ก.พ. 2566
E-0342 แผนการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ปีงบ 2566.pdf แผนการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ ปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (488.96 KB) Web Master ก.พ. 2566
E-0341 แผนการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ปีงบประมาณ 2566.pdf แผนการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ปีงปบระมาณ 2566 (608.16 KB) Web Master ก.พ. 2566
E-0339 ตารางราคากลางเครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน.pdf ตารางราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องดมยาสสบชนิดมาตรฐาน) จำนวน ๑ เครื่อง (1.23 MB) งานพัสดุ ก.พ. 2566
E-0338 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ.pdf แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ (กรณีการยืมใช้พัสดุ) ของโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (1.66 MB) Web Master ก.พ. 2566
E-0336 เผยแพร่แผนงบค่าเสื่อมปี 66.pdf ประกาศเผยแพร่แผนงบค่าเสื่อมปี 66 (1.6 MB) งานพัสดุ ก.พ. 2566
E-0333 แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf แผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ 2566 (1.44 MB) Web Master ธ.ค. 2565
E-0332 แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 66 (จัดซื้อจัดจ้างทั่วไป).pdf แผนจัดซื้อจัดจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 (1.5 MB) Web Master ธ.ค. 2565
E-0331 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบ 66 (วัสดุทันตกรรม).pdf กรอบและแผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (1.08 MB) Web Master ธ.ค. 2565
E-0330 แผนจัดซื้อ ปีงบ 66 (วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์).pdf กรอบและแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (1.79 MB) Web Master ธ.ค. 2565
E-0329 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน ธ.ค.65.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนธันวาคม 2565 (583.83 KB) Web Master ธ.ค. 2565
E-0328 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือน พ.ย. 65.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 (1.78 MB) Web Master ธ.ค. 2565
E-0327 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนตุลาคม 65.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนตุลาคม 2565 (1.92 MB) Web Master ธ.ค. 2565
E-0326 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปีงบ2566(งบลงทุน).pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 1 (งบลงทุน-งบค่าเสื่อม) (94.33 KB) Web Master ธ.ค. 2565
E-0325 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดปลดประกาศและพยานรับรอง.pdf ขออนุญาตนำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลอดประกาศและพยานรับรองเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ (649.33 KB) Web Master ธ.ค. 2565
E-0324 แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาน.pdf แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ของโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (216.14 KB) Web Master ธ.ค. 2565
E-0323 แบบ สขร. 1 เดือน พ.ย.65 (งานพัสดุ).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 (224.06 KB) งานพัสดุ ธ.ค. 2565
E-0322 ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการฟอกเลือด ปี 66.pdf ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 24,000 ครั้ง งบประมาณ 34,80,000.00 บาท ประจำปีงบประมาณ 2566 (189.77 KB) งานพัสดุ ธ.ค. 2565
E-0321 สขร.เวชภัณฑ์ยา พฤศจิกายน 65 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 65 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 65 (235.46 KB) Web Master ธ.ค. 2565
E-0320 แบบ สขร.1 เดือนตุลาคม 65 (งานพัสดุ).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565 (95 KB) งานพัสดุ พ.ย. 2565
E-0319 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ.pdf ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลโกสุมพิสัย เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (722.06 KB) งานพัสดุ พ.ย. 2565
E-0318 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566.pdf ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลโกสุมพิสัย งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1.28 MB) งานพัสดุ พ.ย. 2565
E-0317 สขร.เวชภัณฑ์ยา ตุลาคม 65 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 65 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565 (208.84 KB) Web Master พ.ย. 2565
E-0316 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือด ปี 2565.pdf ประกาศประกวดราคาจ้าเเหมาบริกาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 19,000 ครั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (315.23 KB) งานพัสดุ พ.ย. 2565
E-0315 สขร.เวชภัณฑ์ยา กันยายน 65 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 (244.83 KB) Web Master พ.ย. 2565
E-0314 แบบ สขร. 1 (กย.65) งานพัสดุทั่วไป.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2565 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 (196.8 KB) งานพัสดุ ต.ค. 2565
E-0313 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาฟอกเลือดฯ ปี 2565.pdf ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 19,000 ครั้ง ประจำปีงบปะมาณ 2565 (1.64 MB) งานพัสดุ ก.ย. 2565
E-0309 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปีงบ 65 ไตรมาสที่ 3.pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบดำเนินการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565-มิถุนายน 2565 (246.36 KB) Web Master ก.ย. 2565
E-0310 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปีงบ 65 ไตรมาสที่ 4.pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบดำเนินการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2565-กันยายน 2565 (241.46 KB) Web Master ก.ย. 2565
E-0308 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปีงบ 65 ไตรมาสที่ 2.pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบดำเนินการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565-มีนาคม 2565 (235.38 KB) Web Master ก.ย. 2565
E-0307 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปีงบ 65 ไตรมาสที่ 1.pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบดำเนินการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564-ธันวาคม 2565 (229.61 KB) Web Master ก.ย. 2565
E-0306 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปีงบ 65 ไตรมาสที่ 4.pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบลงทุน-งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2565-กันยายน 2565 (295.54 KB) Web Master ก.ย. 2565
E-0305 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปีงบ 65 ไตรมาสที่ 3.pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบลงทุน-งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565-มิถุนายน 2565 (307.19 KB) Web Master ก.ย. 2565
E-0304 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปีงบ 65 ไตรมาสที่ 2.pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบลงทุน-งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565-มีนาคม 2565 (354.09 KB) Web Master ก.ย. 2565
E-0303 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปีงบ 65 ไตรมาสที่ 1.pdf รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ (งบลงทุน-งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564-ธันวาคม 2565 (215.66 KB) Web Master ก.ย. 2565
E-0302 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)กันยายน 65.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนกันยายน 2565 (688.8 KB) Web Master ก.ย. 2565
E-0301 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)สิงหาคม 65.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนสิงหาคม 2565 (1.92 MB) Web Master ก.ย. 2565
E-0300 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1)กรกฎาคม 65.pdf รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ในรอบเดือนกรกฎาคม 2565 (1.35 MB) Web Master ก.ย. 2565
E-0299 แบบ สขร 1 เดือนสิงหาคม 2565.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565 (105.36 KB) งานพัสดุ ก.ย. 2565
^