A-AA+th

256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

download3

pdf
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประกาศนโยบายแนวทางปฏิบัติ.pdf
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประกาศนโยบายแนวทางปฏิบัติ แผนการดำเนินงานการเป็นผู้มีความสุขในองค์กรแห่งความสุข ปี 2566
pdf
บันทึกข้อความสรุปรายงานการดำเนินงานโครงการ.pdf
บันทึกข้อความสรุปรายงานการดำเนินงานโครงการประกาศนโยบาย แนวทางปฏิบัติ แผนการดำเนินงานการเป็นผู้มีความสุขในองค์กรแห่งความสุข ปี 2566
pdf
บันทึกขออนุมัติจัดทำโครงการประกาศนโยบาย ปี 2566.pdf
บันทึกขออนุมัติจัดทำโครงการประกาศนโยบาย แผนการดำเนินงานการเป็นผู้มีความสุขในองค์กรแห่งความสุข ปี 2566
pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปี 2566.pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปี 2566.pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่การรายงานผลเว็บปี2566.pdf
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่การรายงานผลเว็บปี2565
pdf
แบบรายงานผลเว็บไซต์ปีงบ2566.pdf
แบบรายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์ ปีงบ2565
pdf
บันทึกข้อความ-รายงานผลเว็บไซต์ ปี2566.pdf
บันทึกข้อความรายงานผลการติดตามการดำเนินงานเว็บไซต์ ปีงบ2565
pdf
รายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมฯปี 66.pdf
รายงานการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสามัญ กรณีการเรี่ยไร และการให้และรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 6 เดือน ประจำปี 2566
pdf
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการดีเด่น.pdf
.ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินครั้งที่ 2/2565
jpg
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการการจริยธรรม.jpg
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรร.pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม รอบ 12 เดือน
pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต.pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน ปีงบ 2565
pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง.pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ไตรมาส 3 ปีงบ 65
pdf
รายงานผลการกำกับแนวทางตามเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อจัดหา.pdf
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf
รายงานผลตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ.pdf
รายงานผลตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ของโรงพยาบาลโกสุมพิสัย
pdf
ประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต ปี65.pdf
ประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสินบน ปี 65
pdf
รายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด.pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf
รายงานผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม กรณีการเรี่ยไร.pdf
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสามัญ กรณีการเรี่ยไร รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการรับสินบน.pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสินบน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
^