256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

download3

pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปี 2565.pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf
รายงานการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญ ปี 65.pdf
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสามัญ กรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ปี 2565 (รอบ 6 เดือน)
pdf
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปี 2565.pdf
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
jpg
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการการจริยธรรม.jpg
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน
pdf
บันทึกรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เ.pdf
บันทึกรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf
รายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf
รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
pdf
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต.pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน
pdf
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อจัดหา.pdf
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โรงพยาบาลโกสุมพิสัย พ.ศ. 2564
pdf
รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อ.pdf
รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
pdf
ขอเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
ขอเชิญประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
pdf
การดำเนินงานกลุ่ม STRONG เบิ่งแยง ปีงบ 64.pdf
การดำเนินงานกลุ่มเจ้าหน้าที่เพื่อเสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใส กลุ่ม "STRONG เบิ่งแยง" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรร.pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf
ผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 64.pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ปี 64.pdf
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบปาระมาณ พ.ศ. 2564
pdf
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ.pdf
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf
รายงานการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน.pdf
รายงานการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียนภายใน 15 วัน
pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนรอบ 6 เดือน.pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf
รายงานการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf
รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานสรุปการประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กร HAPPY MOPH.pdf
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กร HAPPY MOPH
^