256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

download3

pdf
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโกสุมพิสัย.pdf
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
pdf
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลโกสุมพิสัย.pdf
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ครั้งที่ 1/2566
pdf
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม.pdf
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสามัญ กรณีเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)
pdf
แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ ปี 2567.pdf
แผนทางการเงินสำหรับหน่วยบริการ ปี 2567
pdf
คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม ประจำปี 2567.pdf
คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม คนธรรมดี ของโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
pdf
การดำเนินการโครงการคลินิกคนไร้ควัน ปี 2566.pdf
การดำเนินการโครงการคลินิกคนไร้ควัน ปี 2566
pdf
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการล่วงละเมิด.pdf
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
pdf
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง.pdf
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf
รายงานผลกรณีการเรี่ยไร รอบ 12 เดือน ปีงบ 2566.pdf
รายงานผลกรณีการเรี่ยไร รอบ 12 เดือน ปีงบ 2566
pdf
รายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ปี2566.pdf
รายงานสรุปผลประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน ปี 2566
pdf
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ปี 2566.pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนรอบ12เดือน.pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนรอบ12เดือน (1 ตุลาคม 2565-31 สิงหาคม 2566)
pdf
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประกาศนโยบายแนวทางปฏิบัติ.pdf
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการประกาศนโยบายแนวทางปฏิบัติ แผนการดำเนินงานการเป็นผู้มีความสุขในองค์กรแห่งความสุข ปี 2566
pdf
บันทึกข้อความสรุปรายงานการดำเนินงานโครงการ.pdf
บันทึกข้อความสรุปรายงานการดำเนินงานโครงการประกาศนโยบาย แนวทางปฏิบัติ แผนการดำเนินงานการเป็นผู้มีความสุขในองค์กรแห่งความสุข ปี 2566
pdf
บันทึกขออนุมัติจัดทำโครงการประกาศนโยบาย ปี 2566.pdf
บันทึกขออนุมัติจัดทำโครงการประกาศนโยบาย แผนการดำเนินงานการเป็นผู้มีความสุขในองค์กรแห่งความสุข ปี 2566
pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปี 2566.pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปี 2566.pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่การรายงานผลเว็บปี2566.pdf
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่การรายงานผลเว็บปี2565
pdf
แบบรายงานผลเว็บไซต์ปีงบ2566.pdf
แบบรายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์ ปีงบ2565
pdf
บันทึกข้อความ-รายงานผลเว็บไซต์ ปี2566.pdf
บันทึกข้อความรายงานผลการติดตามการดำเนินงานเว็บไซต์ ปีงบ2565
^