256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

download3

pdf
EB26.pdf
หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้
pdf
EB9.pdf
EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
pdf
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน.pdf
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
pdf
แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2562.pdf
แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2562
pdf
กรอบระยะเวลาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน.pdf
กรอบระยะเวลาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
pdf
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพ.pdf
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย ประจำปี 2562
1
^