256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

download3

pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรร.pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม รอบ 12 เดือน
pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต.pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ รอบ 12 เดือน ปีงบ 2565
pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง.pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ไตรมาส 3 ปีงบ 65
pdf
รายงานผลการกำกับแนวทางตามเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อจัดหา.pdf
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf
รายงานผลตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ.pdf
รายงานผลตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ของโรงพยาบาลโกสุมพิสัย
pdf
ประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต ปี65.pdf
ประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสินบน ปี 65
pdf
รายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด.pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf
รายงานผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม กรณีการเรี่ยไร.pdf
รายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสามัญ กรณีการเรี่ยไร รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติการรับสินบน.pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสินบน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf
รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf
รายงานผลการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลตามมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
pdf
การอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน.pdf
รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf
คณะดำเนินการกลุ่ม STRONG เบิ่งแยง ประจำปี 2565.pdf
คณะดำเนินการกลุ่ม STRONG เบิ่งแยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf
แนวทางการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม " STRONG เบิ่ง.pdf
แนวทางการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม "STRONG เบิ่งแยง" / ปฏิทินการดำเนินงานของกลุ่ม
pdf
กิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่ม STRONG เบิ่งแยง.pdf
กิจกรรมการดำเนินงานของกลุ่ม STRONG เบิ่งแยง
pdf
รายงานผลวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 65.pdf
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf
รายงานการประชุมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ครั้งที่ 1.pdf
รายงานการประชุมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1/2565
pdf
หนังสือเชิญประชุมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน.pdf
หนังสือเชิญประชุมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1/2565
pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนรอบ 12เดือน.pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนรอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ปี 65.pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนรอบ 6 เดือน ปี 65
pdf
รายงานผลการดำเนินงานโครงการประกาศนโยบายปีงบ 65.pdf
รายงานผลการดำเนินงานโครงการประกาศนโยบาย แนวทางปฏิบัติ แผนการดำเนินงานการเป็นผู้มีความสุขในองค์กรแห่งความสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
^