256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

download3

pdf
รายงานการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องก.pdf
รายงานการประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบ 6เดือน.pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบ 6เดือน
pdf
แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายประจำปี 2563.pdf
แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายประจำปี 2563
pdf
แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย.pdf
แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
pdf
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต.pdf
ประกาศโรงพยาบาลโกสุมพิสัย เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และคำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต
pdf
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน.pdf
รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
pdf
แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2562.pdf
แผนประมาณการรายได้และค่าใช้จ่ายปี 2562
pdf
กรอบระยะเวลาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน.pdf
กรอบระยะเวลาการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
pdf
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพ.pdf
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย ประจำปี 2562
1
^