256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

ดาวน์โหลด2

pdf
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ.pdf
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
pdf
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการ.pdf
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
pdf
ข้อบังคับ สป.สธ.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัด.pdf
ข้อบังคับ สป.สธ.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัด
pdf
ข้อบังคับ สป.สธ.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัด.pdf
ข้อบังคับ สป.สธ.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัด
pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
pdf
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง.pdf
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
1
^