256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

Download

pdf
ข้อบังคับ สป.สธ.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัด.pdf
ข้อบังคับ
pdf
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580.pdf
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
pdf
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.pdf
ข้อกฎหมาย
pdf
ประกาศให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามคู่มือ,มาตรฐาน.pdf
ประกาศให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามคู่มือ,มาตรฐาน
pdf
คู่มือบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf
คู่มือบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
pdf
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct).pdf
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
pdf
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง.pdf
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
1
^