256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

Download

pdf
ประกาศเจตจำนงสุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ประกาศเจตจำนงสุจริตป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม.pdf
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
pdf
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปี 2566.pdf
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
pdf
แผนปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิ.pdf
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
pdf
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป.pdf
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf
แนวทางปฏฺิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อจัดหา.pdf
แนวทางปฏฺิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
pdf
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน.pdf
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านความพร้อมรับผิด (แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายหรือระดับที่คาดหวัง)
pdf
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดฯ.pdf
ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปี 2564.pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปี 2564
pdf
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่.pdf
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
pdf
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์.pdf
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปี 65
pdf
รายงานผลกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต ปี 65.pdf
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต "เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf
ประกาศเจตจำนงค์สุจริตป้องกันและต่อต้านการทุจริต.pdf
ประกาศเจตจำนงสุจริตป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf
ประกาศนโยบายองค์กรคุณธรรมสร้างสุข ปี 2565.pdf
ประกาศนโยบายองค์กรคุณธรรมสร้างสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการประกาศนโยบาย.pdf
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการประกาศนโยบาย แนวปฏิบัติ แผนการดำเนินงานการเป็นผู้มีความสุขในองค์กรแห่งความสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์ ปี 2565.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
pdf
รายงานการประชุมกลุ่มงานทันตกรรม.pdf
รายงานการประชุมการหาแนวทางปฏิบัติในการทำหัตถการทางทันตกรรมภายใต้บริบาทของพื้นที่
pdf
บันทึกรายงานการประชุมทันตกรรม.pdf
บันทึกรายงานการประชุมการหารือพิจารณาจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดื.pdf
บันทึกรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
^