256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

Download

pdf
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัด.pdf
รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข
pdf
รายงานผลการประกาศนโยบายองค์กรคุณธรรมสร้างสุข.pdf
รายงานผลการประกาศนโยบายองค์กรคุณธรรมสร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
pdf
รายงานผลการประกาศนโยบายองค์กรคุณธรรมสร้างสุข.pdf
รายงานผลการประกาศนโยบายองค์กรคุณธรรมสร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
pdf
แบบสรุปรายงานการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมการดื้.pdf
แบบสรุปรายงานการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมการดื้อยาต้านจุลชีพ
pdf
รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรม.pdf
รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและบำบัดเครือข่าย ครั้งที่ 1/2567
pdf
รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดเครือ.pdf
รายงานการประชุมคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัดเครือข่าย ครั้งที่ 1/66 วันที่ 22 สิงหาคม 2566
pdf
แนวทางปฏิบัติการเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อจัดหา.pdf
แนวทางปฏิบัติการเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
pdf
ประกาศนโยบายมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบฯ.pdf
ประกาศนโยบายมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบของโรงพยาบาลโกสุมพิสัย
pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน.pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน.pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
pdf
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม.pdf
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ปีงบประมาณ 2567
pdf
ประกาศเจตจำนงสุจริตป้องกันและต่อต้านทุจริต ปี 2567.pdf
ประกาศเจตจำนงสุจริตป้องกันและต่อต้านทุจริต ปี 2567
pdf
ประกาศนโยบายองค์กรคุณธรรมสร้างสุข ปีงบประมาณ 2567.pdf
ประกาศนโยบายองค์กรคุณธรรมสร้างสุข ปีงบประมาณ 2567
pdf
รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf
รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
pdf
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์.pdf
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานประจำปี 2567
pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์ ปี 2567.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการเว็บไซต์ ปี 2567
pdf
ประกาศเจตจำนงสุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
ประกาศเจตจำนงสุจริตป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
pdf
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม.pdf
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
pdf
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ปี 2566.pdf
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
pdf
แผนปฏิบัติการเครือข่ายสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
^