256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

Download

pdf
รายงานการประชุมกลุ่มงานทันตกรรม.pdf
รายงานการประชุมการหาแนวทางปฏิบัติในการทำหัตถการทางทันตกรรมภายใต้บริบาทของพื้นที่
pdf
บันทึกรายงานการประชุมทันตกรรม.pdf
บันทึกรายงานการประชุมการหารือพิจารณาจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf
รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดื.pdf
บันทึกรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf
รายงานผลการดำเนินโครงการเด็กโกสุมพิสัยฟันดีไม่มีผุ.pdf
รายงานผลการดำเนินโครงการเด็กโกสุมพิสัยฟันดีไม่มีผุ
pdf
ภาพกิจกรรมโครงการเด็กโกสุมพิสัยฟันดี ไม่มีผุ.pdf
ภาพกิจกรรมโครงการเด็กโกสุมพิสัยฟันดี ไม่มีผุ
pdf
บันทึกขออนุมัติจัดทำโครงการเด็กโกสุมพิสัยฟันดี.pdf
บันทึกขออนุมัติจัดทำโครงการเด็กโกสุมพิสัยฟันดีไม่มีผุ
pdf
https://kosum.net/datas/users/kosum/download/60c6f.pdf
https://kosum.net/datas/users/kosum/download/60c6ff2ccbe9d.pdf
pdf
รายงานผลโครงการอบรมปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ปี 2564.pdf
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ ปี 2564
pdf
ขออนุมัติจัดทำโครงการปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่.pdf
บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่
pdf
เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด.pdf
เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
pdf
คู่มือบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf
คู่มือบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
pdf
คำประกาศนโยบายองค์กรคุณธรรมสร้างสุข รพ.โกสุมพิสัย.pdf
คำประกาศนโยบายองค์กรคุณธรรมสร้างสุข รพ.โกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf
ประกาศเจตจำนงสุจริตป้องกันและต่อต้านทุจริต ปี 2564.pdf
ประกาศเจตจำนงสุจริตป้องกันและต่อต้านทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
pdf
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด.pdf
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
pdf
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม.pdf
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ของกระทรวงสาธารณสุข
pdf
นโยบายของผู้บริหาร.pdf
นโยบายของผู้บริหาร ลักษณะสำคัญขององค์กร
pdf
รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลปี 63.pdf
รายงานผลการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
pdf
ประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต.pdf
ประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน
pdf
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลโกสุมพิสัย.pdf
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลโกสุมพิสัย
pdf
คู่มือระบบป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น.pdf
คู่มือระบบป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
^