256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

Download

pdf
ประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริต.pdf
ประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน
pdf
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลโกสุมพิสัย.pdf
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลโกสุมพิสัย
pdf
คู่มือระบบป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้น.pdf
คู่มือระบบป้องกัน/การตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลัก
pdf
ประกาศเจตจำนงสุจริตป้องกันและต่อต้านทุจริต.pdf
ประกาศเจตจำนงสุจริตป้องกันและต่อต้านทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
pdf
ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ.pdf
ประกาศโรงพยาบาลโกสุมพิสัย เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
pdf
รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ข้อม.pdf
รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
pdf
ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์.pdf
ประกาศโรงพยาบาลโกสุมพิสัย เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลโกสุมพิสัย พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563
pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บ.pdf
คำสั่งโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ที่ 6/2562 ลงวันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2563
pdf
ข้อบังคับ สป.สธ.ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัด.pdf
ข้อบังคับ
pdf
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580.pdf
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
pdf
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.pdf
ข้อกฎหมาย
pdf
ประกาศให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามคู่มือ,มาตรฐาน.pdf
ประกาศให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามคู่มือ,มาตรฐาน
pdf
คู่มือบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน.pdf
คู่มือบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน
pdf
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct).pdf
จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
pdf
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง.pdf
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
1
^